Tüzüğümüz

TEKSTİLKENT SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
ANA TÜZÜĞÜ
 
 
DERNEĞİN ADI:
Madde l :       Derneğin Adı: TEKSTİLKENT Sanayici ve İşadamları Derneği’dir.Derneğin kısaltılmış adı “TEKSİAD” dır.
                       
DERNEĞİN MERKEZİ:
Madde 2 :       Derneğin Merkezi: İstanbul ilidir. Dernek şube açamaz.
 
DERNEĞİN AMACI:
Madde 3 :   Türkiye Cumhuriyeti Anayasal düzeni içinde Türkiye’nin ve Türk vatandaşlarının demokratik ve planlı bir düzen içinde kalkınıp, sınai, ticari, sosyo-ekonomik, eğitim ve kültür düzeyinin gelişmesini, teknolojiyi, sermaye, fikir alışverişi ve koordinasyonu sağlayarak daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmak, özel ve kamu kuruluşları arasında entegrasyon ve yardımlaşmayı gerçekleştirmek.
                        Türkiye’de hazır giyim, tekstil sanayi ve ürünleri imalatının gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak, sektöre öncülük etmek, sektörün işbirliğini sağlamak.   
                         Tekstilkent’de faaliyet gösteren sanayici, işadamları ve meslek erbabının kendi sektörlerinde gelişmelerini ve öncü olmalarını sağlamak.
                         Tekstilkent’in sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması ile  ülke ve dünya çapında tanıtımını yapmak, markalaşmasını sağlamak.    
                        Dernek aynı amaçta faaliyet gösteren derneklerle bir araya gelerek, federasyon oluşturabilir veya oluşturulan federasyondan ayrılabilir.
 
DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANLARI:
Madde 4 :       Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar.
 
a- Dernek, Türk ekonomisini kalkındırmak ve geliştirmek için:
Sanayici, meslek, bilim ve işadamlarını bir araya getirerek ülke yararına çalışmalarda bulunmak üzere bünyesinde toplar. Teşkilatlanıp gelişmeleri için gerekli çalışmalara teşvik eder.
b- Ekonomi kurullarına uygun olarak hür teşebbüsün yurt kalkınmasında milli çıkarlarımıza uygun olarak faaliyet göstermesini sağlar.
c- Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın sağlanması için ülkemizin ekonomik gücü içinde milli tasarrufların arttırılmasını ve bu tasarrufların halka yönelmesini teşvik eder. Milli ekonominin dışa bağımlılıktan kurtarılıp büyüyüp gelişmesi yolunda gerekli çalışmaları yapar.
d- Öğretim, eğitim ve toplumsal huzuru kalkınmanın temel unsuru kabul ederek bu alanlarda, öğretim kurumlarının kurulmasını teşvik eder veya bizzat gerçekleştirir. Toplumsal huzuru gerçekleştirecek kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü maddi ve manevi desteği sağlar ve bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak burs verir, sosyo-ekonomik konularda her türlü araştırma yaptırır. Üyelerin ve Tekstilkent’in sosyo-kültürel ihtiyaçları için spor tesisleri, kreş, ibadethane, yurt, konferans salonu ve sair tesislerin yapımını destekler yada  bizzat yapar ve bunun için de kamu kurum ve kuruluşları ile diğer sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapar. Kalkınmamızın dengeli ve sosyal adalet düzeni içinde olması gerektiğine inanır. Sermaye, emek ve teşebbüsün birbirlerini tamamlayan ana unsurlar olması sebebi ile haklarının korunarak yurt kalkınmasında faydalı işbirliği içinde gelişmelerine yardımcı olur.
e- Milli ekonominin gelişmesi yolunda sınai kalkınma, ihracat, yatırım, döviz getirici alanlarda gerekli proje çalışmaları yaparak özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapar.
f- Türk ekonominin gelişmesi ekonomiler karşısında rekabetini sağlama yolunda uyarıcı yol gösterici çalışmalarda bulunur. Bu konuda Türk sanayici ve işadamları ihtiyacı olan bilgileri derleyerek topluma mal eder.
g- Tüm dünya ülkelerinin üretimleri ile fiyat ve kalite yönünden rekabet edebilecek ürünlerin yapımı ve pazarlaması hususunda yatırımcılara Pazar temini ve üretim giderlerinde yardımcı olur, yönlendirir.
h- Amaç ve faaliyetlerin duyurulup yaygınlaştırılması yolunda internet, gazete, dergi, kitap ve broşür gibi yayın araçlarından yararlanır. Bu yayın organlarını (Televizyon hariç) kurar. Basım ve dağıtımını yapar. Toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar ve kongreler düzenler.
ı- Halen mevcut ve ilerde kurulacak yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticari ve sanayi odaları, borsalar, meslek teşekkülleri, vakıf, dernek, birlik ve benzeri ile doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığı ile işbirliği yapar.
i- Dernek amacını uygun faaliyetlerle ilgili olarak gayrimenkul tasarruf eder. Gayrı menkuller üzerinde dernek leh ve aleyhine her nevi irtifak, kira şufa ipotek gibi haklar iktisap eder veya verir, terkin edebilir, karar ile yapılır.
j- Ekonomik-sosyal araştırma konularını içeren bir vakıf kurar.
k- Dernek, üyeleri olan sanayici ve iş adamlarının bilgilerini artırmak amacı ile seminer, konferans, panel ve toplantılar tertip eder, ayrıca üyelerinin araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunur. Amaçlarına yönelik olarak da bilimsel araştırma yapan yurtiçi yurtdışı kuruluşlarla girişimlerde bulunur. Bu çalışmaları yapmak ve destek sağlamak amacıyla gerektiğinde ilgili bakanlıktan izin alınır.
l- Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapar. Uluslar arası ilişkilere önem verir, kurumsal, bölgesel, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır.
m- Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, iş dünyasının araştırma geliştirme faaliyetlerini artırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde gayret gösterir, destek verir. Kalite ve verimliliğin artırılması anlayışının gelişmesi için gayret gösterir. Gerektiğinde iktisadi işletme kurabilir.
n- İnsan kaynakları ve doğal kaynakların teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde değerlendirilmesini, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün arttırılmasını hedef alan politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur.
o- İş dünyasının etik değerlerini oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunulmasına yönelik çalışmalar yapar.
ö- Dernek üyelerinin genel ihtiyaçlarının tayin ve tespit edilerek sağlanması, her türlü ithalat, ihracat ve kredi ile ilgili sorunlarının çözümlenmesi için mesleği ile ilgili kamu, özel, kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapar, inceleme, izleme, koordinasyon sağlar ve yardımcı olur.       
p- Uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde, yurt dışındaki benzer amaçlı dernek, birlik, federasyon ve konfederasyonlarla işbirliği yapar, yurt dışında faaliyette bulunur, irtibat bürosu veya temsilcilik açabilir.
r- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.
s- Üyelerinin ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir, Üyelerine daha iyi hizmetler verebilmek için meslek gruplarına göre komisyonlar kurabilir bu komisyonlar vasıtasıyla yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda  raporlar tanzim edebilir.
ş- Üyelerinin eğitiminin yanı sıra bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırma, teknolojik gelişmeleri için yurt dışı ve yurt içi geziler tertip edebilir.
t- Üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yemek, çay, konser ve benzeri organizasyonlar düzenleyebilir.
u- Dernek aynı amaçlı derneklerle bir araya gelerek federasyon oluşturabilir veya oluşturulan federasyondan ayrılabilir.
u- Halen mevcut ve ileride kurulacak yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek teşekkülleri, vakıf, dernek, birlik ve benzerleri ile doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığı ile işbirliği yapar.
ü- Tekstilkent’in ekonomik ve sosyal gelişimi için ekonomik ve sosyal projeler geliştirir. Tekstilkent’in marka olması için tanıtıma yönelik girişimlerde bulunur.
v- Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açar.
y- Tekstilkent ulaşımının geliştirilmesi için projeler üretir, bu projeleri hayata geçirir, ulaşım için kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı çalışmalara destek verir, işbirliği yapar.
z- Dernek; amacına ulaşmak ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için iktisadi işletme kurar ve bu iktisadi işletmeleri çalıştırır.
            
        
 
DERNEK KURUCULARI:
Madde 5 :       Derneğin kurucu üyelerinin adı, soyadı, meslek ve sanatları, ikametgahları ve uyrukları ekli listede belirtilmiştir.
 
DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ:
ASLİ ÜYELİK:
Madde 6 :       Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek ve tüzel kişiler, derneğe asil üye olabilirler. Derneğe üye olacakların medeni haklara sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış ve T.C. uyruklu olmaları gereklidir. Bu şartlara haiz kişilerden aşağıdaki vasıflara sahip olanlar belirtilen usule uygun olarak derneğe üye olabilirler.
a- Ticari ve sınai faaliyette veya bu faaliyetleri gösteren şirket ortağı olmaları, serbest meslek erbabı olmaları yine ticari sınai alanlarda bilimsel faaliyetlerde bulunmaları.
b- Dernek kurucu üyelerden veya yönetim kurulu üyelerinden üç asil üye tarafından takdim edilmiş ve imzalanmış, dernek üye müracaat formunun doldurulup dört adet vesikalık fotoğraf, iki adet ikametgah senedi, iki adet nüfus cüzdan sureti ile derneğimize başvurmaları gerekmektedir. Dernek Yönetim Kurulu üyeliği için takdim edilen adaylar hakkında en geç (1) aylık (30 gün) süre içinde üyeliğe kabul veya red şeklinde karar alarak bu kararı üye adayına bildirir. Üye kabulü veya reddini nihai mercii; Yönetim Kuruludur. Hiç kimse üye olmaya veya üyelikte kalmaya zorlanamaz.
c- Dernek Yönetim Kurulu amacına uygun kişiler arasından bir veya birkaç kişiye fahri üyelik verebilir.
d- Derneğe tüzel kişilerde üye olabilir. Ancak; Tüzel kişinin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık ve temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
 
ÜYELİKTEN AYRILMA:
Madde 7 :     Üyeler diledikleri zaman üyelikten ayrılabilirler. Bu arzularını yazı ile yönetim kuruluna bildirmeleri ve birikmiş borçlarını ödemeleri zorunludur.
 
ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:
Madde 8 :    a-  Yeni Hali; Derneğin tüzüğüne ve çalışmalarına uymayan, derneğin onur ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunan üyeler, Dernek yönetim kurulunca sebepleri ile birlikte disiplin kuruluna bildirilir. Disiplin kurulu; üyenin üyelikten çıkarılması yönünde tavsiye kararı alır ise   Yönetim Kurulu yapacağı müzakereler sonucunda üyenin üyelikten çıkarılmasına ve üyelik kaydının silinmesine karar verebilir.
 
b- Derneklere üye olma hakkını kaybedenler.
c- Aidat ve katılma paylarını ödemedikleri için iki dönem üst üste iki olağan genel kurula kabul edilmeyenler istifa etmiş sayılırlar.
d- Her iki halde üyeliği sona eren kişiler üyeliğin sona erdiğinin bildiriminden itibaren 15 gün içerisinde Yönetim Kurulu kanalı ile genel kurula itiraz edebilirler. İtirazlar ilk genel kurul toplantısında karara bağlanır. Üyenin süresinde itiraz etmemesi veya itirazın reddi halinde Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.
 
ONUR ÜYELİĞİ:
Madde 9 :        Yönetim Kurulunun çoğunluk kararıyla, toplumda olumlu imajı olan, derneğe maddi ve manevi katkı sağlayabilecek bazı kişiler, fikir adamı ve sanatçılar, işadamı özelliği taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın "DERNEK ONUR ÜYESİ" olarak üyeliği kabul edilir ve bunların dernek aidatı ödemesi beklenmez.
 
DERNEĞİN ORGANLARI:
Madde 10 :     Derneğin aşağıdaki organları vardır.
a-   Genel Kurul,
b-   Yönetim Kurulu,
c-   Denetleme Kurulu,
d-   Disiplin Kurulu,
e-  Genel Sekreterlik,
f- Yukarıdaki belirtilen organlara ek olarak yeni organlar ve organlar içinde çalışma grup-komisyonları yönetim kurulunca oluşturulabilir.
GENEL KURUL:
Madde 11 :     Dernek, Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden olağan genel kurul toplantısını  ÜÇ  YILDA BİR ARALIK  AYI’NDA yapar. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5’inin yazılı isteğine göre olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden 1/5’inin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti toplantıya çağırmakla görevlendirir
 
KATILMA HAKKI :
Madde 12 :    Genel Kurula katılabilmek için bir önceki yıla ait aidat veya katılma borcu bulunmaması gereklidir. Durum, üye listeleri düzenlenmeden önce yazı ile üyelere duyurulur ve en az 15 günlük bir ödeme süresi tanınır.
 
ÇAĞRI USULÜ :
Madde 13 : Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
            Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
            Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
TOPLANTI YERİ :
Madde 14 :     Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılmaz.
 
TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ :
Madde 15 :     Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
            Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
            Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
            Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
            Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
 
TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:
Madde 16 : Genel kurulda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az onda birinin görüşülmesi istediği konuların gündeme alınması zorunludur.
 
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 17 :     Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a- Dernek organlarının seçilmesi,
b- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c- Yönetim ve Denetleme Kurulunun raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
d- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e- Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
f- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması veya ayrılması,
g- Derneğin fesih edilmesi,
h- Disiplin Kurulunun ihraç kararlarına ve üyeliği kendiliğinden sona ermiş üyelerin üyeliği sona erdirici sebebin tahakkuk etmediğine ilişkin itirazların tetkik edilip karara bağlanması,
ı- Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesi,
i- Giriş, katılım payı ve üyelik aidatının tespiti,
j-  Dernek amaçlarına ulaşabilmek için dernek ticari işletmesi kurulması, vakıf kurulması veya kurulmuş vakıflara iştirak edilmesi hususunda karar verilmesi,
k- Dernek aynı amaçta faaliyet gösteren derneklerle bir araya gelerek, federasyon oluşturabilir veya oluşturulan federasyondan ayrılmaya karar verebilir.
l- Derneğin, federasyona katılması veya ayrılması,
m- Derneğin, uluslararası faaliyette bulunması, yurtiçi ve yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
                      
YÖNETİM KURULU:
Madde 18 :     Yönetim Kurulu, genel kurulun dernek asil üyeleri arasından ÜÇ(3) yıl için gizli oy ile seçeceği (9) asil (9) yedek üyeden meydana gelir. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında yapacağı toplantı ile kendi arasından açık oyla bir başkan, yeteri kadar başkan yardımcısı ve bir muhasip üye seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ÜÇ (3) yıl için seçilir. En fazla İki dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı yapabilir.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 19 :     Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :
a- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,
b- Derneği gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
c- İşbu madde kaldırılmıştır.
d- Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
e- Kendi içinden bir yürütme komitesi seçmek ve yetkilendirmek,
f- Yıllık aidat ve katılma paylarını ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak,
g- Genel sekreter ve çalışma şartlarım tayin etmek.
h- Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt içi ve yurt dışında ziyaretlerde bulunmak buna ilişkin iaşe ibate ve seyahat giderlerini kararlaştırmak.
ı- Çalışma programlarını  faaliyetlerini denetlemek ve aktif çalışmaları teşvik etmek,
i-  Gerektiğinde amacına uygun komisyonlar kurmak, bunların başkan ve üyelerini seçmek.
           
DENETLEME KURULU:
Madde 20 :     Derneğin yetkili denetim organı olan denetleme kurulu genel kurulda gizli oyla 3 yıl için seçilen (3) üç asil ve (3) üç yedek üyeden oluşur.Denetim kurulu seçimi izleyen ilk bir ay içinde yapacağı toplantısında bir başkan ve bir sözcü seçer. Denetleme kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
 
DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 21 :Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
 
DİSİPLİN KURULU:
Madde 22 :    Disiplin Kurulu  Genel Kurulun asil üyelerin arasından üç yılda bir seçeceği üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini tespit eder. Disiplin Kurulu gerektikçe toplanıp kendisine Yönetim Kurulunca sunulan hususlarda görüş bildirir veya tavsiye kararı alır.
 
GENEL SEKRETER:
Madde 23 :     Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir Genel Sekreter seçer veya üye olmayanlardan profesyonel, ücretli bir Genel Sekreter atayabilir.
Genel Sekreterin görev ve yetkileri :
a- Yönetim Kurulunca verilen yetkiler çerçevesinde derneği temsil etmek,
b- Dernek teşkilatının başı olarak derneğin bilumum hizmet ve yükümlülüklerinin programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.
 
OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ :
Madde 24 : Oylar gizli olarak belirlenir. Gizli oylar Yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya boş bir kaba atılmasıyla toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
 
  ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :
Madde 25 :     Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz (30) gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, mesleki ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin En Büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.
 
ÜST KURULUŞLARA ÜYELİK :
Madde 26 : Dernek, amacı doğrultusunda gücünü birleştirmek üzere, Genel Kurul kararı ile kurulmuş veya kurulacak olan birlik, federasyon ve konfederasyonlara kurucu üye veya üye sıfatıyla katılabilir, üyelikten ayrılabilir. Karar doğrultusunda gerekli başvuruları ve işlemleri yapabilmeye Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir.
            Dernek, üyesi olduğu birlik, federasyon ve konfederasyonların tüzüğüne uygun olarak üyelik statüsünün gerektirdiği sayıda üye ile temsil olunur. Dernek temsilcileri üyeler arasından yönetim kurulu tarafından seçilir.
            Dernek,üyesi olduğu birlik, federasyon ve konfederasyonların belirlediği yıllık aidatı, genel kurula sunulan bütçede yer verir ve öder.
 
YILLIK AİDAT MİKTARI:
Madde 27 :     Üyelerin ödeyeceği  yıllık aidat ise 120,00 TL.dir.  
                        Üyelik Giriş aidatı ise 50,00  TL.dir.
                        Üye Üyelik aidatını bir kerede ödeyebileceği gibi aylık dönemler halinde de ödeyebilir.
           
DERNEĞİN GELİRLERİ:
Madde 28 :     Derneğin gelirleri şunlardır.
a- Giriş aidatı, yıllık aidatı ve katılma payları,
b- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen yarışmalar ve konferanslar gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
c-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
d-Bağışlar ve yardımlar,
e- İnşaa yoluyla iktisap edilecek gelirler ve dernek hasılatından elde edilen gelirler.
f- Derneğin düzenleyeceği, gezi, yemek, eğlence, gece, şölen, tur, sportif karşılaşmalar, halk oyunları, folklor gösterileri, kermes, yemekli toplantılar, tanışma ve dayanışma gecelerinden elde edilecek gelirler ile konser, yardım pulları, çekiliş, balo, müsamere, temsil, lokal v.b. gelirlerden elde edilecek gelirler,
g- Kendi isteği ile derneğe başvurarak yapılan bağışlar ve aynı yardımlar.
h- Yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerden veya kuruluşlardan yardım almak için İçişleri Bakanlığından izin alınması şarttır.Bu durum şubeler için de geçerlidir.
ı- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.
i- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
j- Fesih edilen veya dağılmış sayılan diğer dernekler tarafından devredilecek taşınır ve taşınmaz mallar,kıymetli evrak,eşya ve nakitler.  
k- Dernekler Kanunun ve Yönetmeliğinde belirtilen spor kulübü, siyasi parti, meslek kuruluşları,sendikalardan veya işleteceği yada tesis edeceği vb. elde edeceği ayni ve nakdi gelir veya yardımlar ve bağışlar,
l- Diğer gelirler.
 
DERNEKLERE YAPILACAK YARDIMLARIN ŞART VE ŞEKİLLERİ :
Madde 29 :     Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir.
            5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı sağlayabilir
 
DEFTER VE KAYITLAR :
Madde 30 :     Dernek Aşağıdaki defterleri tutmakla yükümlüdür.
         A) Defter tutma esasları; Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
B) Kayıt Usulü:
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
C) Tutulacak Defterler :
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
D) Defterlerin Tasdiki İşlemleri:
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
E) Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi :
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
            F) Çalışma dönemi: 
            "1 Ocak"ta başlar ve yıl "31 Aralık"ta sona erer.
 
GELİR VE GİDERLERDE USUL :
Madde 31 : Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri :
            Gelir ve gider belgeleri;
            a) Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 
 b) Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
c) Alındı Belgeleri, Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
 
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafındanbu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
d) Yetki Belgesi, Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
 
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
e) Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
 
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:
Madde 32 : Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
            Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.
 
BEYANNAME VERİLMESİ :
Madde 33 :Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
 
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ :
Madde 34 :Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
 
a) Genel Kurul Sonuç Bildirimi;
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
         Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği ilave edilir.
 
b) Taşınmazların bildirilmesi;
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuzgün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
c) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
d) Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
e) Değişikliklerin bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişik de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izlenen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:
Madde 35 : Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 
TEMSİLCİLİK:
Madde 36 :Dernek, gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
PLÂTFORM OLUŞTURMA:
Madde 37 : Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilir veya oluşturulan platformlara katılabilir.
 
            Plâtformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez.
 
TAŞINMAZ MAL EDİNME:
Madde 38 : Dernek, genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir. Dernek, edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.
 
DERNEKLERİN İZİNLE KURABİLECEĞİ TESİSLER:
Madde 39 : Dernek, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, eğitim, sağlık,kültür ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon; üyeleri için lokal açabilir. Bu tesislerin işletilmesi için mülkî idare amirinden izin alınması şarttır.
 
LOKAL AÇMA:
Madde 40 :Derneğin lokal açması,Dernek merkezinin bulunduğu mahallinin en büyük mülki amirinin izni ile açılabilir.
 
SOSYAL YARDIMLAR:
Madde 41 : Dernek mensuplarından maddi durumları çok bozuk üyelere hastalık,ameliyat,ölüm veya başka acil ve zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere yönetim kurulu kararıyla yardım yapılır.Bu tüzüğün ilgili maddelerine göre yönetim kurulu kararıyla üyelerin,fakir çocuklarına yardımlar yapılabilir.
 
SANDIK KURMA:
Madde 42 :Dernek, genel kurul kararı ile yardım sandığı kurulmasına, faaliyetini sandık yönetim kurulunca, tespit ve tatbik edilmesi ile olur. Dernek, sağlanan karı, üyelerine paylaştırmak, risturn, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmak şartı ile üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zorunlu ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurulabilir.
 
 
YABANCI DERNEK VE KURULUŞLARLA İLİŞKİ :
Madde 43 : Derneğin, yabancı ülkelerindeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet etmesi veya yabancı derneklerin ve kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya temsilcilerini yurt dışına göndermesi, Dışişleri Bakanlığının ve ilgili Bakanlığın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca verilecek izine bağlıdır.
 
 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ   :
Madde 44 : Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 
            Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır
 
DERNEĞİN FESHİ      :
Madde 45 : Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
TASFİYE ŞEKLİ   :
Madde 46 : Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde TEKSTİLKENT Sanayici ve İşadamları Derneği” ibaresi kullanılır.
 
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
 
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
 
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
 
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Fesih kararı ile birlikte derneğin para ve mallarının hangi dernek veya vakfa bırakılacağı da karara bağlanır.
YASAKLARA UYMAK   :
Madde 47 : Dernek yöneticileri ve üyeleri 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen ve derneklerin izinsiz yapmasını men ettiği ve yasakladığı faaliyetlerde bulunamaz.Bu yasaklara uymaya azami gayret gösterir. Kuracağı tesisler için mülki makamlardan gerekli izin almaya zorunludur.
 
TÜZÜKTE AÇIKLIK OLMAYAN HALLER
Madde 48 :     Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlar içinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni kanununun konuya ilişkin hükümlerine başvurulur.
 
Madde 49 :     Derneğin kurucu üyelerinin Adı Soyadı, Doğum yeri ve Tarihi, Meslek ve Sanatları, İkametgahları ve uyrukları ile ana, baba adları ekte belirtilmiştir.
 
Madde 50 :     Yüksek İstişare Kurulu :
"YÜKSEK İSTİŞARE KURULU", Yönetim Kurulunun belirleyeceği amaç ve çalışma biçimi ile yeterli sayıda üyeden oluşur. Kurul, tekstil ve hazır giyim sektörünün tecrübeli ve saygınlığı tartışılmaz kişilerinden, başarısı herkes tarafından kabul edilmiş bilim adamı, öğretmen görevlisi ve sanatçılardan oluşur. Ayrıca Derneğin eski başkanları bu kurulun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu Başkanı adı geçen kurulun doğal üyesidir, ancak başkanı olamaz.  YÜKSEK İSTİŞARE KURULU, başkan ve yardımcısını kendi içinden seçer.
 
Madde 51 :     Yönetim Kurulu kararıyla Dernek ticari şirket kurabilir veya ticari işletmecilik yapabilir ve şirketlere ortak olabilir. Dernek Yönetim Kurulu kararı ile ticari işletme açabilir ve işletebilir.
 
Madde 52 :     Yönetim Kurulunun uygun bulduğu hallerde kendi
konumundaki başka derneklerle işbirliği yapabilir, onlarla oluşturulacak federasyon veya konfederasyonlara katılabilir.